Villkor för användargenererat innehåll

På Orkla uppskattar vi alla härliga sammanhang som våra olika varumärken, produkter och tjänster taggas i och vill gärna visa upp sådant material i våra egna kanaler.

Orkla Foods Sverige AB (nedan ”Orkla” eller ”vi”, ”oss” eller ”vår”) upplåter här utrymme för publicering av material, såsom texter, fotografier, videos, grafik och annan information från våra användare (”Användarinnehåll”). Det förekommer också att vi kontaktar användare av sociala medier såsom [Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, Google+, Snapchat och Twitter] för att be om deras tillåtelse att presentera Användarinnehåll på Orklas olika webbplatser, sociala kanaler och i diverse kampanjmaterial.

Orkla gör inte anspråk på några immateriella rättigheter till text, bild, grafik eller annat Användarinnehåll. Användarna behåller rätten till materialet i dess ursprungliga form och ger, Orkla en royalty-free, icke-exklusiv permanent licens att använda Användarinnehåll på så sätt som anges nedan.

Om du väljer att ladda upp Användarinnehåll direkt på vår hemsida, eller att svara på vår förfrågan om tillåtelse att använda Användarinnehåll som du laddat upp på tredjepartswebbplatser eller plattformar, godkänner du dessa Villkor för användargenererat innehåll (”Villkoren”).

Förändring av Villkoren
Orkla förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor utan föregående meddelande. Du bör därför granska Villkoren inför varje gång du ger oss tillåtelse att använda ditt Användarinnehåll.

Licens för Användarinnehåll
Du ger Orkla en evig, global, oåterkallelig, icke-exklusiv, vederlagsfri och överlåtbar rätt (licens) att använda ditt Användarinnehåll på det sätt vi finner lämpligt, inkluderat men inte begränsat till på Orklas hemsidor, i våra sociala medier-kanaler, nyhetsbrev, digitala marknadsföringsutskick, annonser, butiksmaterial och andra marknadsförings-, reklam- och annonsinitiativ, i alla nu kända och i framtiden förekommande medier.

Du ger samtidigt Orkla rätt att, i samband med nyttjandet av ditt Användarinnehåll, använda ditt användarnamn, ditt riktiga namn, din bild, din beskrivning av dig själv, din profil, din platsinformation och annan information varigenom du kan identifieras.

Orkla har rätt att använda, visa, ladda upp, sprida, skicka, kopiera, modifiera, reproducera, och på annat sätt överföra Användarinnehåll samt att kombinera Användarinnehåll med annat material och att ändra och redigera Användarinnehåll på så sätt som bedöms nödvändigt, utan att först söka ditt samtycke eller informera dig. Orklas rätt inkluderar en rätt att översätta texter och ord i Användarinnehållet till valfritt språk.

Licensen gäller under hela den tid som upphovsrätt eller annan ensamrätt kan gälla för Användarinnehållet, enligt svensk rätt eller internationella konventioner på området.

Du är vidare införstådd med och accepterar att Orkla inte kommer att ersätta dig för användningen av ditt Användarinnehåll eller utnyttjandet av någon immateriell rättighet förknippad med innehållet. Du accepterar att Orkla kan välja att inte använda eller ta bort ditt Användarinnehåll utan skäl.

Ansvar för Användarinnehåll
Du bär det fulla ansvaret för Användarinnehåll som laddas upp och kan ställas till svar för detta.

Du bekräftar att du är ensam upphovsman till Användarinnehållet alternativt innehar alla erforderliga rättigheter för att tillgängliggöra Användarinnehåll och upplåta licens till innehållet i enlighet med dessa Villkor. Det betyder exempelvis att du garanterar att samtliga identifierbara personer på en bild godkänner att bilden används av Orkla.

Du intygar även Användarinnehållet, eller Orklas användning av innehållet enligt dessa villkor, inte strider mot lag eller dessa Villkor, inte kränker någon annans skyddade rättighet, inklusive upphovsrätt, varumärkesskydd, patent, företagshemlighet, integritetsskydd, äganderätt eller annan rättighet som tillkommer tredje part eller mot gällande lagstiftning.

Du intygar vidare att Användarinnehållet inte är:
(i) stötande, ärekränkande, nedsättande, obscent, pornografiskt, hotfullt, kränkande, trakasserande eller på annat sätt olagligt; eller
(ii) vilseledande, bedrägligt, falskt eller på annat sätt missvisande.

Orkla har rätt att upplysa tredje man som påstår att Användarinnehållet gör intrång i dennes ensamrätt om din identitet.

Du bekräftar att du själv och alla andra personer som förekommer i Användarinnehållet är över 18 år. Om innehållet inkluderar fotografi eller liknande av ett barn som är under 18 år intygar du att du, när du samtycker till vår användning av Användarinnehållet, är antingen förälder eller målsman för barnet och har mottagit samtycke från barnet, alternativt från barnets förälder eller målsman, att ladda upp, visa och överföra bilden på så sätt som anges i dessa Villkor.

Du har när som helst rätt att begära att ditt Användarinnehåll tas ner från våra kanaler. Det är dock inte säkert att sådant nedtagande kan ske omedelbart. Om en bild eller liknande används i en pågående kampanj av något slag kan det av naturliga skäl dröja. Men givetvis försöker vi tillgodose dina önskemål så snart vi kan.

Ersättning för skada
Orkla kan kräva ersättning i form av skadestånd för det fall tillgängliggörandet av Användarinnehållet medför skada för oss. Du godkänner att fullt ut ersätta oss, våra anställda, styrelseledamöter och andra som agerar på våra vägnar för eventuella förluster, ansvar, anspråk, kostnader (inklusive, men inte begränsat till, skäliga advokatarvoden) och andra krav som uppkommer till följd av, eller i samband med, användning av ditt Användarinnehåll i enlighet med Villkoren, vid brott mot Villkoren eller mot lagstiftning eller intrång i tredje parts rättigheter.

Särskilt om rekommendationer och intyg
Skulle Användarinnehåll som du publicerat innehålla någon form av rekommendation eller intyg avseende våra produkter eller tjänster intygar du att den uppgift som du lämnat är en sann och korrekt beskrivning av din uppfattning utifrån användning av våra produkter eller tjänster samt att du öppet har redovisat om du fått någon form av gratisprov, ersättning eller annat incitament i utbyte mot din publicering.

Anmäl olämpligt innehåll m m
Vi har rätt att ta bort Användarinnehåll från vår webbplats och andra kanaler liksom att helt upphöra med publiceringen av sådant material. Denna rätt inkluderar en rätt att ta bort sådant Användarinnehåll som vi bedömer inte är i linje med dessa Villkor, inklusive innehåll som är olagligt, omoraliskt eller som gör intrång i tredje parts skyddade rättigheter.

Informera oss gärna på konsumentkontakt@orklafoods.se om du noterar Användarmaterial i någon av våra kanaler som du upplever strider mot svensk lag, god sed och/eller dessa Villkor.

Personuppgifter
Du samtycker till att Orkla sparar och hanterar dina personuppgifter i samband med användning av ditt Användarinnehåll på så sätt som beskrivits ovan. Mer information om hur vi samlar in personuppgifter samt hur de används, lagras och delas finner du i https://www.orkla.com/legal/se/sekretess-och-integritet/

Överlåtelse
Orkla har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan. Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan.

Övrigt
Webbplatsen och annat marknadsföringsmaterial m m som tillhör Orkla kan vara skyddade av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra immateriella rättigheter. Du bekräftar härmed att du inte erhåller någon äganderätt eller någon annan rätt till information eller material som tillhör Orkla genom att tillåta användning av till Användarinnehåll eller på annat sätt använda eller få åtkomst till vår webbplats eller övrigt material.

Underlåtenhet att tillämpa någon av bestämmelserna i dessa Villkor ska inte ses som ett avstående från denna eller någon annan bestämmelse däri.

Om en behörig domstol skulle anse att någon av bestämmelserna i dessa Villkor inte är giltig eller möjlig att verkställa, ska bestämmelsen utgå utan att det påverkar giltigheten av Villkoren i övrigt.

Tillämplig lag
För dessa Villkor gäller svensk rätt. Om en tvist uppstår mellan Orkla och dig ska vi i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om vi inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol. I egenskap av konsument kan du ha möjlighet att istället vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten.